A Vízió könyvkiadó egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.
1. Adatkezelő
Név: Vízió könyvkiadó (Cókmók adománybolt)
Székhely: 4034 Debrecen, Remény utca 63
Cégjegyzékszám: 09 99 007 659
Adószám:19347370
Telefon: 06303149713
Weboldal: https://www.cokmokbolt.hu
Email cím: konyvkiado@vikonyv.hu, info@cokmokbolt.hu
Képviselők: Szécsenyiné Egri Zsuzsánna, Guth István Károlyné, Saláth Barbara
2. Webáruház
Adatkezelő üzemelteti a cokmokbolt.hu webáruházat.
3. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel
Jelen adatkezelői nyilatkozat tartalmazza az adatkezelő elérhetőségeit.
Érintettek kategóriái
Adatkezelőnél érdeklődő, ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek, vásárlók.
Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötését (vásárlást) megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés célja
Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, kapcsolattartás annak érdekében, hogy a szerződés (vásárlás) létrejöjjön a felek között.
A kezelt adatok köre és célja
Kezelt adatok:
Érintettek neve, lakcíme, email címe, telefonszáma
Kezelt adatok célja: azonosítás, kapcsolatfelvétel, szállítási információk.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
Az adatkezelés időtartama
A vásárlás, szerződéskötés létrejöttével a vásárlásra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak az irányadók.
Amennyiben a vásárlás, szerződéskötés nem történik meg, az adatok törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tud a licitálás rendszerében részt venni, nem tudunk Önnek ajánlatot, tájékoztatást adni, a terméket nem tudjuk kiszállítani, átadni.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: webáruház kezelő.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
4. Adatkezelés a cokmokbolt.hu weboldalon történő regisztráció kapcsán
A licitálás/vásárlás előfeltétele a weboldalon történő regisztráció.
A cokmokbolt.hu weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
A weboldalon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a szükséges adatok megadása is önkéntesen történik.
A regisztrációt megelőzően a (jelölőnégyzet) kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.
mely a regisztrációtól független, külön hozzájárulás alapján történik, valamint nem feltétele a regisztrációnak.
A licitálás/vásárlás esetén a regisztrált felhasználó a számlázási adatai elraktározódnak a profil adatai között, így azt későbbi rendelések során nem szükséges újból megadni.
Az adatokat bármikor tudja módosítani vagy a regisztrációt törölni a felhasználó.
Érintettek kategóriái
Weboldalon regisztráló érintettek.
Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja
Regisztráció létrehozása, a felhasználó azonosítása, regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások, előnyök biztosítása.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
A regisztráló személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett regisztrációjának törlés kezdeményezéséig, illetve a profiljának törléséig.
A hozzájárulás visszavonása:
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A weboldalon lévő regisztrációt, az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A regisztrációt a weboldalon közvetlenül tudja az érintett törölni, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A személyes adatok elmaradása esetén a weboldalon nem tud regisztrálni az érintett.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője, számlázás
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
5. Adatkezelés a cokmokbolt.hu weboldalról történő vásárláshoz kapcsolódóan
Amennyiben Ön a cokmokbolt.hu weboldalon az Adatkezelő által értékesített termékekre licitál/vásárol vagy az áruház szolgáltatásait igénybe veszi, Ön és Adatkezelő között szerződés jön létre, az Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.
Érintettek kategóriái:
A cokmokbolt.hu weboldalról vásárló vagy licitáló magánszemélyek, cégek.
Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)
Az adatkezelés célja
A weboldalon található webáruház szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése;
Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre és célja
Kezelt adatok: érintett neve, számlázási címe, opcionálisan adószáma, email címe, telefonszáma.
Célja: azonosítás, kapcsolattartás, megrendelés teljesítése, szállítása, számlázása.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett vásárló, amennyiben a vásárló más érintett adatait, mint számlázási adatot, teljesítési helyet ad meg.
Az adatkezelés időtartama
– A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
– A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében az „Adatkezelés számlázás kapcsán” pontban foglaltak az irányadók.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A személyes adatok elmaradása esetén a vásárlási tranzakció meghiúsul.
Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni.
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője, fizetési szolgáltató
Harmadik személyek részére történő adattovábbítás: Bankkártyás fizetési esetén Adatkezelő a vásárlás folyamatában résztvevő, a fizetést bonyolító pénzintézet számára átadja azokat az érintetti adatokat, amelyet az a fizetés lebonyolításához megkövetel.
Az adatok Ön adja meg a bank részére az Adatkezelő weboldalán keresztül.
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
6. Adatkezelés számlázás kapcsán
A vásárlásról Adatkezelő számlát állít ki és kezeli az Ön által megadott számlázási adatait.
Érintettek kategóriái
Adatkezelő termékeit megvásárló magánszemélyek, akiknek a részére Adatkezelő számlát állít ki.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.
Az adatkezelés célja
A szerződéses kapcsolathoz kapcsolódó számlázás, számviteli kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok: Érintett neve, számlázási címe, adószáma, email címe.
Kezelt adat célja: számlázás
Az adatok forrása
Közvetlenül az érintett a vásárló, amennyiben a vásárló más érintett adatait, mint számlázási adatot ad meg.
Az adatkezelés időtartama
A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény alapján.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A személyes adatok elmaradása esetén a vásárlási tranzakció meghiúsul.
Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni.
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, informatikus, könyvelő, számlázási szolgáltató, weboldal üzemeltetője, fizetési szolgáltató
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Önnek lehetősége van az igénybe vett szolgáltatással összefüggésben panaszt tenni Adatkezelő elérhetőségein keresztül, amelynek kivizsgálása esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely során Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait.
Érintettek kategóriái:
Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszt bejelentő magánszemélyek.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatkezelés törvényi kötelezettség teljesítése miatt szükséges tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt.
Az adatkezelés célja:
Az érintett panaszának kezelése, kivizsgálása.
Kezelt adatok: Érintett neve, lakcíme, email címe, panasz leírás, egyéb dokumentumok, jegyzőkönyv
Kezelt adat célja: azonosítás, panaszkezelés
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése)
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk az Ön panaszát kivizsgálni.
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: ügyfélszolgálat
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
8. Cookie információk
Adatkezelő üzemelteti a cokmokbolt.hu elérhetőségen található weboldalat, mely weboldal sütiket (cookie) alkalmaz.
A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalakra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal.
Önnek lehetősége van arra, hogy törölje a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket, ebben az esetben számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
Érintettek kategóriái
Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.
Az adatkezelés jogalapja:
Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap)
Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése. Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát.
Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
Hozzájárulás visszavonása
Ön jogosult a süti törlésére, letiltására.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a weboldal nem gyűjt Önről információkat
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője.
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
9. Hírlevélre történő regisztráció
Az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult és az e-mail elérhetőséget megadja hírlevél küldés céljából.
Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor indokolás nélkül visszavonható. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát nyilvántartásból törli.
Érintettek kategóriái:
Akik hírlevelére feliratkoztak.
Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
·GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése).
Az adatkezelések célja:
Feliratkozók részére reklámok, aktuális és speciális információk továbbítása.
Adatkezelő a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére, azaz az érintettre vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli az adatkezelő.
A kezelt adatok: éríntettek neve, email címe.
Kezelt adatok célja: hírlevél küldése
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett
Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig. A hírlevelekben leiratkozásra szolgáló link kerül elhelyezésre.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet.
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái.
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője valamint a hírlevélküldő szoftvert üzemeltetője.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.
10.  Adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő megtesz minden intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, sérülését, elveszítését, valamint azokhoz való illetéktelen hozzáférést.
Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevében eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Érintett tájékoztatáshoz való joga
A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységéről.
Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről, azok szükségszerű helyesbítéséről. Kérésére az adatok törlésre kerülnek, azok további felhasználása nem lehetséges.
Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz jelen nyilatkozatban feltüntetett elérhetőségeken.
Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A jogi viták rendezése, amennyibben közös egyeztetés során az nem kerül tisztázásra, az esetben a Debreceni Bíróság hatáskörébe tartozik.